Vi stödjer utveckling av Arjeplogs kommuns byar

Arjeplogs kommun har sedan januari 2012 utvecklat samverkan med kommunens byar. Vi arbetar långsiktigt. Vi vill bidra till livskraftiga byar, som är mindre sårbara vid omvärldsförändringar. Det ser vi som en viktig förutsättning för att det i framtiden ska ske en inflyttning och uppstå företagsetableringar i byarna. Det är detta som gör vår byar mer attraktiva.

Samverkan med byarna leds av Utvecklingsenheten

  • De leder Kommunbygderådet. I det ingår 14 representanter från kommu-nens byar tillsammans med kommunalråd, oppositionsråd, kommunchef, utvecklingsstrateg, landsbygdsutvecklare och när så behövs deltar även andra förvaltningars tjänstemän. 
  • De deltar på byamöten i byarna. Mötena anordnas av byarnas föreningar.
  • De bjuder in till glesbygdsmöten dit alla som bor i kommunens byar är välkomna.
  • De erbjuder utvecklingsstöd till kommunens lanthandlare och till byarnas föreningar/ byalag/byagrupp.
  • De skickar kontinuerligt information till byinvånare och byaföreningar via SMS, elektroniskt nyhetsbrev, Facebook och via denna och kommunens hemsida.
  • De samverkar med Länsstyrelsen Norrbotten i projekt Byautveckling 2020. Syfte: Förbättra förutsättningarna för hållbar tillväxt i lands- och glesbygd i Norrbotten genom att bygga upp och utveckla nya medel och metoder som kan utveckla byarna, med varaktiga, mindre sårbara upp-lägg och smart användning av ny teknik.
  • De samverkar med Tillväxtverket och med 12 st andra kommuner runt-om i Sverige i projekt Pilotkommuner. Syfte: Utveckla en helhets- och gemensam syn, en modell för kommunens utvecklingsarbete, anpassad till en kommun av Arjeplogs storlek och struktur. Skapa kontinuitet, kvalitativ utveckling och långsiktig hållbarhet. metoder för kvalitetssäk-ring. Fördjupad samverkan och aktivare samspel mellan kommunen och byarna och mellan byarna. Stärka servicen och ett kontinuerligt stöd, en vägledning och rådgivning, som stimulerar, uppmuntrar utvecklingsarbe-tet i byarna.
  • De samverkar med Hela Sverige Ska Leva i Norrbotten i ett flertal sam-manhang. Syfte: Ta del av Hela Sverige ska leva samlade kunskap och erfarenhet av landsbygsutveckling. Bidra till ökad kunskap om HSSL i Arjeplogs kommun och i Norrbottens län.
​Läs även om: