Kommunbygderådet

Kommunbygderådet ​för Arjeplogs kommun bildades den 27 februari 2013.

Motto

Kommunbygderådets mottoär "Arjeplog samverkar". Alla ska känna sig delaktiga, alla ska vara med. Det är en viktig förutsättning för att vi ska åstadkomma en fortsatt framgångsrik utveckling, med förbättrad kommunekonomi, ökad inflyttning, nya företag, fler arbetstillfällen, förbättrad trivsel, högre livskvalitet och ökad attraktivitet. Samverkan skapar förutsättningar för människor, verksamheter och företag att växa och utvecklas. Vi ska bygga framtidstro i hela Arjeplogs kommun!

Uppgift

Arjeplogs kommun fortsätter att satsa offensivt på att skapa förutsättningar för en bra service och goda möjligheter till företagande i hela kommunen.
Samverkan organiseras och kommer till uttryck i kommunens Kommunbygderåd, som har representanter från hela kommunen. Uppgiften är att vara ett forum för dialog och samverkan med kommunens lokala utvecklingsgrupper, föreningar och företag. De är kommunens viktigaste samarbetspartners. I rådet ingår även tjänstemän och politiker. Vi behov kan fler politiker/tjänstemän kallas till att delta på Kommunbygderådets möten.
Viktiga arbetsområden för Kommunbygderådet är samverkan, service och strategisk utveckling.
Kommunbygderådets olika roller och möjligheter:

 • Arbetar med landsbygdsfrågor utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Hela Arjeplogs kommun är landsbygd. Hela Arjeplogs kommun ska utvecklas.
 • Är ett samverkansorgan och länk mellan aktörer på landsbygden, kommunens förvaltningar och politiker. Konkret innebär det att kommunen genom detta forum sprider information kring aktuell politik och utveckling gällande landsbygdsfrågor och vidare att landsbygdsrepresentanterna återkopplar till kommunen vad som är landsbygdens behov, önskemål och aktuella frågor.
 • Stimulerar och stödjer lokalt utvecklingsarbete.
 • Tar emot och diskuterar rapporter från lokala, kommunövergripande, regionala och nationella utvecklingsprojekt, möten och konferenser. Referensgrupp.
 • Inbjuder när så är möjligt experter från olika områden för att ta del av kunskap och samtidigt utveckla och stärka sin kompetens.
 • Deltar när så är möjligt på nationella, regionala och/eller nationella konferenser och nätverksträffar.
 • Avger yttranden och är remissinstans i kommunen gällande landsbygdsfrågor.
 • Följer årligen upp och utvärderar kommunens Serviceprogram för Arjeplogs kommun, som ingår som delunderlag i kommunens översiktsplan.
 • Får rapporter om, diskurerar och ger synpunkter på kommunens landsbygdspolitik.
 • Definierar årligen de tio viktigaste utvecklingsbehoven för Arjeplogs kommun, som Kommunbygderådet ska arbeta med/diskutera.

Exempel på frågor som Kommunbygderådet diskuterar:

 • Utveckling och utvecklingsprojekt.
 • Lokala projektansökningar
 • Övriga lokala frågor.
 • Service, livskvalitet och tillgänglighet.
 • Service till företag och lokala utvecklingsgrupper/föreningar i tätort och byar.
 • Serviceprogram.
 • Bredband, mobiltelefoni, fibernät, elförsörjning och postservice.
 • Företagsetableringar, nya näringar och fler jobb (t.ex. inom turism, kreativa näringar).
 • Gränsregional samverkan.
 • Utveckling och/eller profilering av årligen återkommande kultur-/turist- och/eller näringsaktiviteter runt om i kommunen.
 • Marknadsföring och gestaltning utifrån Arjeplogs kommuns gemensamma varumärkesplattform

Kommunbygderådets ledamöter

Kommunbygderådet har 11 st ledamöter som representerar föreningar och företag i kommunen och kommunens organisation (politiker och tjänstemän). För närvarande ingår följande ledamöter:

 • Mona Nilsson Knuorre, Slagnäs (föreningar)
 • Vivianne Lestander, Piteälvdal, Rio (förening)
 • Lotta Lestander, Ånge (förening, företag)
 • Sven Hällerstrand, Arjeplog (förening, Enskilda vägar)
 • Sanne Sautter, Mellanström (förening)
 • Ulla Lindström, Mellanström (förening)
 • Anne-Kirsti Westerlund, Jäckvik (förening, företag)
 • Sven-Erik Nyström, Norra Bergnäs (förening)
 • Gunnar Andersson, Tjärnberg (företag)
 • Jan Westerlund, Arjeplog (företag)
 • Agneta Carlman, Arjeplog (företag
 • Britta Flinkfeldt Jansson, kommunalråd
 • Anna-Lena Le Goascogne, tjänsteman
 • Ingela Edholm Forsberg, tjänsteman
 • Bo Häggroth, tjänsteman

Sammanträden

Kommunbygderådet ska träffas varannan/var tredje månad.

Några röster om Kommunbygderådet

"Kommunbygderådet är ett bra initiativ. – Nu får vi möjligheter att bli avlyssnade och vi kan föra fram våra saker. Det är verkligen bra att vi kan prata direkt med kommunledningen. Det kommer att betyda mycket för oss i byarna."

ViviAnne Lestander från Rio


"Det är bra med ett kommunbygderåd, framförallt att få träffa olika personer, byarepresentanter, kommunpolitiker, tjänstemän m.fl. Många vet ju väldigt lite om byarna, både vad som finns där och hur stor verksamhet som många har. Byarna inom Arjeplogs kommun är ju väldigt varierande, både i storlek, verksamhet och inte minst förutsättningar."

Gunnar Andersson, Tjärnberg


"Jag hoppas på bra och öppna diskussioner med ett genuint engagemang från alla. Att nya idéer ska växa fram och att förhållandena i byarna och samhället medvetandegörs, på så sätt får vi en större helhetsbild, förståelse och möjlighet att tillsammans utveckla något bra."

Mona Nilsson-Knuorre, Slagnäs


"Nu har kommunen byggt upp en bra organisation som stödjer byarna. Vi har Byamöten, som byarna själva ordnar och där vi gärna deltar. Vi har Glesbygds-möten som Utvecklingsenheten bjuder in till och som riktar sig till alla boende och företag i byarna. Och nu har vi även ett Kommunbygderåd. Jag tycker kommunen på ett bra sätt har satsat på att ge utvecklingskraft till byarna. Och det är roligt att alla byar så aktivt vill delta i utvecklingsarbetet."

Ingela Edholm-Forsberg, Enhetschef för Utvecklingsenheten

Protokoll från Kommunbygderådet

Vad är Kommun-bygderåd?

Människor i byutvecklingsgrupper, kooperativ och intresseföreningar runt om i landet, arbetar tillsam-mans för sina bygders utveckling. De utför ett mycket betydelsefullt samhällsbyggande och verkar under samlingsnamnet Kommunbygderåd.

a

Kommunbygderåd är lokala sam-manslutningar i form av t.ex. formella föreningar, utvecklings-grupper eller samverkansgrupper. De finns i ett hundratal kommuner i Sverige och är ett sätt för gles- och landsbygd att samverka med kommunen för att därigenom stärka sitt inflytande och påverka kommunens gles- och landsbygdsarbete.

a

Gemensamt för kommunbygde-råden är deras strävan efter samverkan, både mellan olika byar och mellan byar/bygder och kommun. De är alla partipolitiskt obundna. De flesta är ideella föreningar, andra är organiserade i mer löst sammansatta nätverk. Vissa har bildat ekonomiska föreningar för att kunna driva projekt och ekonomisk verksam-het. Andra nöjer sig med att vara landsbygdens röst, kommunens samtalspartner eller remissinstans när det gäller utvecklingen på landsbygden. Men graden av samarbete med kommunen varierar. Både oregelbundna träffar och ett mer schemalagt och formaliserat samarbete
förekommer.