Gör en Byautvecklingsplan

Utveckla landsbygden!

Sök för att utveckla byn.
De som kan söka pengar är Byaföreningar, byagrupper, övriga föreningar, företagare och de som vill starta nya företag.
Nedanstående information riktar sig till byaföreningar, byagrupper och övriga föreningar. Är du en företagare och ska ansöka om pengar till ditt företag eller är du en person som vill starta ett nytt företag ska kontakta kommunens näringslivsbolag, Argentis.
För att kunna få ekonomiskt stöd från kommande Landsbygdsprogram eller Leader måste föreningen vara registrerad och aktiv.

Marknadsför orten, påverka politiken, sök pengar till utveckling - gör en utvecklingsplan

En utvecklingsplan för orten kan ha flera funktioner:
Informera kommunens invånare och omvärld (nya invånare, företagare m.fl.)

 Underlag till marknadsföring av kommunen och/eller till en fördjupad turistisk information.
 Underlag till kommunens andra utvecklingsstrategier, planer och program, såsom översikts-planen.
 Ge kommunens politiker och tjänstemän information och stöd när glesbygdsfrågor avhandlas eller när översiktsplanefrågor diskuteras.
 Ge politiker och tjänstemän aktuell information om kommunens byar (nuläge, statistik, hot som byn upplever, utvecklingsmöjligheter, byns vision och mål och mål).
 Ge kommunens Utvecklingsenhet information och kunskap när regionala projektpengar ska sökas.
 Stöd när det ska ansökas om projektpengar från t.ex. Lokal naturvårdssatsning (LONA), från Leader, som är ett program för landsbygdsutveckling eller ansöka om projektmedel till klimat- och/eller miljöprojekt.
 Stöd för byar som av egen kraft vill starta egna projekt.

När det meddelas att pengar kan sökas kommer det vara många byar runtom i Norrbotten som konkurrerar om pengarna. En genomtänkt byaplan som har en bred förankring i byn stärker ansökan.

Tips: Byautvecklingsplan och byasamverkan, där flera aktörer (föreningar, företag) i byn går samman för att utveckla byn, ses alltid som postivt av de som ger pengar till landsbygdsutveckling.
För kommunen blir byns utvecklingsplan ett viktigt underlag till arbetet med Översikts-plan (ÖP)/Lokal Utvecklingsstrategi (LUS), d.v.s. kommunens framtidsplanering.

Byautvecklingsplan

Lokal planering – att göra en byautvecklingsplan – handlar om att byns invånare går samman och gemensamt tar initiativ till utveckling av sin by. Med byautvecklingsplanen påverkar byn sin framtid. Förutom att byns invånare skapar en gemensam bild av hur man vill utveckla sin by så får kommunen, dess politiker och förvaltningar, samtidigt information om byns framtidsplaner.


Byautvecklingsplanen är ett viktigt underlag
  • när byn ansöker om medel till lokal utveckling,
  • till kommunens planeringsarbete (utvecklingsstrategier och översiktsplan),
  • när kommunen ansöker om medel till övergripande utvecklingsinsatser av tätort och byar.

Mall för byautvecklingsplan

Här nedan finns en mall för att göra en byautvecklingsplan. Till höger finns mallen att ladda som word-fil eller som PDF-fil.

  • Beskriv hur byautvecklingsplanen har tagits fram. Vilka har varit involverade i arbetet?
  • Beskriv kortfattat er by eller byaområde, t.ex. Piteälvdal.
  • Beskriv vilka utvecklingsmöjligheter ni ser i och för byn eller för byaområdet, t.ex. Piteälvdal.
  • Vilka av möjligheterna har ni som mål att utveckla under det närmaste året? Prioritera målen ifall ni vill genomföra flera av byns utvecklingsmöjligheter. Tänk på att målet/målen ska vara realistiska att uppnå under det närmaste året (12 månaderna).
  • Vilka resurser (personer, kunskap, utrustning etc.) finns i byn som kan öka möjligheten att uppnå målet/målen?
  • Vem är kontaktperson för byautvecklingsplanen? Namn, telefonnummer och e-postadress.

Frågor m.m.

I fall ni har frågor om och/eller behöver hjälp med att fylla i planen kontaktar ni Utvecklingsenheten  på Arjeplogs kommun,
Bo Häggroth, bo.haggroth@arjeplog.se, 070-115 33 56.

Skicka byautvecklingsplan med e-post till:
bo.haggroth@arjeplog.se
... eller via posten till
Arjeplogs kommun
Utvecklingsenheten
938 81 Arjeplog

Vill ni ha mer information om och/eller ha hjälp med att göra en byautvecklings-plan?
Kontakta i så fall Bo Häggroth,
070-115 33 56, bo.haggroth@arjeplog.se

Viktigt med lokala utvecklingsplaner

Åse Blombäck, ordförande för Hela Sverige ska leva, Norrbotten

Åse Blombäck, Ordförande för Hela Sverige ska leva, Norrbotten, tycker att det är viktigt med de lokala utvecklingsplanerna. Hon menar att det är dem som bor i en by eller i en bygd som vet förutsättningarna för just sin bygds utveckling.

– Det är när man går samman lokalt som förutsättningarna ökar för att man ska lyckas med de hållbara, långsiktiga lösningarna, säger hon.

 

 

Hon berättar att Gällivare har drivit ett projekt med att utveckla lokala utvecklingsplaner och där har också kommunen tagit tillvara det som kommit fram när planerna sammanställts och tagit in dem i kommunens översiktsplan.
– Jag tycker att det verkar positivt även i Arjeplog att kommunen efterfrågar de lokala byautvecklingsplanerna. Det är goda förutsättningar för att lyckas. Att det finns ett intresse även på högre ort, menar Åse.

 

Som tips till dem som ännu inte skrivit sin plan eller för den som vill vidareutveckla den, är att tänka så brett som möjligt.
– Företagare, barn och ungdomar, försök att få med så många synpunkter och perspektiv som möjligt. Ett annat tips är att utgå från intresseområden, att skapa ett engagemang är A och O och då kan det vara lättare att utgå från ett eller flera intresseområden, säger Åse.